Vragen en antwoorden

Waar vind ik meer informatie over de CV Wind voor “A” ?

- in de prospectus of informatienota van de CV, die u HIER kan raadplegen
- in de statuten van de CV, die u HIER kan raadplegen
- via het e-mailadres
- op het telefoonnummer 03 257 12 12

Wie controleert de jaarrekening van de CV Wind voor “A”?

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle coöperanten van Wind voor “A”. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering.

Hoe kan ik aandelen van Wind voor “A” kopen?

Dit kan via de inschrijvingsknop die u op onze homepage kan terugvinden.

Waar vind ik de statuten van de CV Wind voor “A”

De statuten vindt u HIER.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?

Eén persoon kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van € 5.000. Dat komt neer op maximaal 40 aandelen. Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 40 aandelen van € 125 kopen.

Ik wil meer dan 40 aandelen kopen. Kan dat écht niet?

Momenteel is de inschrijving beperkt tot 40 aandelen per coöperant, en dit omdat de CV Wind voor “A” vanuit ons coöperatieve gedachtegoed het belangrijker vindt om vele kleine coöperanten te hebben dan enkele grote coöperanten.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden.

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt de CV Wind voor “A” u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen.
Is mijn inschrijving geldig?

Ja. De CV Wind voor “A” garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste coöperant wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 30 dagen nadat de CV Wind voor “A” uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen coöperant worden?

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus coöperant worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik woon niet in Antwerpen. Kan ik coöperant worden?

Ook als niet-Antwerpenaar kunt u coöperant worden.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik coöperant worden?

Ook als niet-Belg kunt u coöperant worden. De CV Wind voor “A” kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicilieerd bent dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar de CV Wind voor “A” , Monnikenhofstraat 25, 2040 Antwerpen of

Wat leveren aandelen van de CV Wind voor “A” mij op?

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle coöperanten. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de risico's die ik loop als coöperant?

Een uitgebreide opsomming van de risico's eigen aan de CV Wind voor “A” , eigen aan de sector van de hernieuwbare energie en verbonden aan het aanbod, vindt u beschreven in informatienota die u HIER vindt.

Hoeveel bedraagt het dividend?

De coöperanten beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering.

Bestaat de garantie dat er een dividend wordt uitgekeerd?

Neen, dit hangt af van de resultaten. Het zijn hoe dan ook altijd de coöperanten zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt één maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

De FOD Financiën geeft als algemene regel: “Voor de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten uit kasbons, gelddeposito's, obligaties…) houdt het organisme die ze betaalt (bv. uw bank) op het moment van betaling al een roerende voorheffing in die ze meteen aan de staat doorstort. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting”.

Toelichting

Betaal ik roerende voorheffing als ook mijn kinderen aandelen kopen?

De fiscale vrijstelling van inkomsten uit dividenden bedraagt 800 EUR per belastingplichtige. Als de totale som van alle dividenden in uw fiscaal gezin niet over dit bedrag gaat zal de roerende voorheffing integraal via uw belastingaangifte verrekend worden. Indien het gezin meerdere aandelen aanhoudt, mag het kiezen welke roerende voorheffing verrekend moet worden, zolang het totaal aan dividenden de drempel van 800 EUR (voor alleenstaande) of 1.600 EUR (voor een koppel) niet overschrijden. Indien dit wel het geval is zal u in uw aangifte enkel de roerende voorheffing kunnen verrekenen tot zover deze drempel niet is overschreden.

Verlies ik als coöperant van de CV Wind voor “A” mijn fiscale vrijstelling als ik ook in andere coöperaties investeer?

Nee, de fiscale vrijstelling is geldig op alle dividenden die u ontvangt. Zolang het totaal van dividenden (exclusief beleggingsfondsen en juridische constructies) het bedrag van de fiscale vrijstelling (800 EUR per belastingplichtige) niet overschrijdt. Coöperanten kunnen vrij kiezen voor welke dividenden terugvordering van roerende voorheffing te vragen. Dividenden zijn normaal aan 30% roerende voorheffing onderworpen maar er kunnen andere tarieven van toepassing zijn. (zie “betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?”) De korf van dividenden kan dus zelf worden bepaald en geoptimaliseerd.

Wat is de termijn van mijn aandelen?

Aandelen koopt u in principe voor minstens 5 jaar. Na 5 jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?

Na 5 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan de CV Wind voor “A” Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2019 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2025 en 30 juni 2025.

Ik heb mijn aandelen na 5 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 5 jaar wachten om te kunnen uittreden?

Nee, nadat de termijn van 5 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden?

In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

Ja dat kan. Op het inschrijvingsformulier dat u op onze homepagina vindt, vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie.

INVESTEER MEE IN EEN STUKJE ANTWERPSE TOEKOMST

Schrijf nu in en word aandeelhouder.